דלג לתוכן

מבצע חורף! עד 50% הנחה

  Brugsbetingelser

  Artikel 1 - Definitioner

  I disse forretningsbetingelser gælder følgende definitioner:

  Fortrydelsesfrist: Den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  Forbruger: Den fysiske person, der ikke handler i erhvervsøjemed og indgår en fjernsalgskontrakt med erhvervsdrivende;

  Dag: Kalenderdag;

  Løbende transaktion: En fjernsalgskontrakt, der vedrører en række produkter og/eller tjenester, hvor forpligtelsen til levering og/eller køb er tidsmæssigt afgrænset;

  Varig datalagring: Ethvert medium, der gør det muligt for forbrugeren eller erhvervsdrivenden at gemme oplysninger, der er personligt rettet til dem, så de gemte oplysninger kan tilgås og gengives uændret i fremtiden;

  Fortrydelsesret: Muligheden for, at forbrugeren kan afstå fra fjernsalgskontrakten inden for betænkningstiden;

  Erhvervsdrivende: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder varer og/eller tjenester til forbrugeren på fjernsalgsbasis;

  Fjernsalgskontrakt: En aftale, hvor der inden for et system, der er organiseret af erhvervsdrivende til fjernsalg af varer og/eller tjenester, udelukkende anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker, indtil kontrakten er indgået;

  Fjernkommunikationsteknik: Midler, der kan anvendes til at indgå en kontrakt uden at forbruger og erhvervsdrivende befinder sig i samme rum samtidig;

  Generelle forretningsbetingelser: De aktuelle generelle forretningsbetingelser for erhvervsdrivende.

  Artikel 2 - Identitet

  This site is owned by ZC LCONIC LIMITED

  LORAN. KØBENHAVN

  ZC LCONIC LIMITED

  ROOM 409, BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH, HONG KONG

  Company number: 3187914

  Artikel 3 - Anvendelse

  Disse generelle forretningsbetingelser gælder for enhver tilbud fra erhvervsdrivende og for alle fjernsalgskontrakter og bestillinger indgået mellem erhvervsdrivende og forbrugeren.

  Inden fjernsalgskontrakten indgås, skal teksten i disse generelle forretningsbetingelser være tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden fjernsalgskontrakten indgås, oplyses, at de generelle forretningsbetingelser kan ses i erhvervsdrivendes forretningslokaler og kan sendes til forbrugeren på anmodning, så hurtigt som muligt og uden beregning.

  Hvis fjernsalgskontrakten indgås elektronisk, kan teksten i disse generelle forretningsbetingelser, uanset bestemmelserne i foregående afsnit, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk, så den nemt kan gemmes på en varig datalagring. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden fjernsalgskontrakten indgås, oplyses, hvor de generelle forretningsbetingelser kan ses elektronisk, og at de kan sendes elektronisk eller på anden måde til forbrugeren efter anmodning uden beregning.

  Hvis der ud over disse generelle forretningsbetingelser gælder særlige betingelser for produktet eller tjenesten, gælder afsnit 2 og 3 tilsvarende, og forbrugeren kan altid henvise til den bestemmelse, der er mest fordelagtig for dem i tilfælde af modstridende generelle forretningsbetingelser.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser er helt eller delvist ugyldige eller suspenderes på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver kontrakten og disse forretningsbetingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks i fælles samråd med en bestemmelse, der i videst muligt omfang svarer til den oprindelige anvendelsesområde for bestemmelsen.

  Forhold, der ikke er reguleret i disse generelle forretningsbetingelser, skal fortolkes "i ånden" af disse generelle forretningsbetingelser.

  Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle forretningsbetingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle forretningsbetingelser.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller sker under betingelser, angives dette klart i tilbuddet.

  Tilbuddet er uforpligtende. Erhvervsdrivende har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren en god vurdering af tilbuddet. Hvis erhvervsdrivende bruger billeder, er de en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke erhvervsdrivende.

  Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke danne grundlag for erstatning eller opløsning af kontrakten.

  Billeder af produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Entreprenøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

  Hvert tilbud indeholder oplysninger, der klart angiver, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

  Eventuelle gældende forsendelsesomkostninger.

  Hvordan kontrakten indgås og hvilke trin der kræves for dette.

  Om fortrydelsesretten gælder.

  Hvordan betaling, levering og udførelse af kontrakten vil blive udført.

  Fristen for accept af tilbuddet eller den frist, inden for hvilken erhvervsdrivende garanterer prisen.

  Størrelsen af honoraret for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknik beregnes på en anden basis end standardtaksten for det anvendte kommunikationsmiddel.

  Om kontrakten arkiveres efter indgåelse og hvordan forbrugeren kan få adgang til den.

  Hvordan forbrugeren inden kontraktens indgåelse kan kontrollere og eventuelt rette de oplysninger, de har angivet i forbindelse med kontrakten.

  I hvilke andre sprog end dansk kontrakten kan indgås.

  De adfærdskoder, som erhvervsdrivende er underlagt, og hvordan forbrugeren elektronisk kan blive bekendt med disse adfærdskoder, samt den minimale varighed af fjernsalgskontrakten, hvis det drejer sig om en længerevarende transaktion.

  Valgfrit: Tilgængelige størrelser, farver og materialer.

  Artikel 5 - Kontrakten

  Medmindre andet fremgår af punkt 4, indgås kontrakten, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de deri fastsatte betingelser.

  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter erhvervsdrivende straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne erklæring om accept ikke er bekræftet af erhvervsdrivende, kan forbrugeren opløse kontrakten.

  Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk dataoverførsel og leverer en sikker webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer erhvervsdrivende passende sikkerhedsforanstaltninger.

  Erhvervsdrivende kan - inden for lovens rammer - indhente viden om forbrugerens betalingsdygtighed samt om alle kendsgerninger og faktorer, der er relevante for en ansvarlig afslutning af fjernsalgskontrakten. Hvis erhvervsdrivende har gode grunde til at afstå fra at indgå kontrakten som følge af denne undersøgelse, har de ret til at afvise en ordre eller anmodning med angivelse af årsager eller stille særlige betingelser for udførelsen.

  Erhvervsdrivende vil give forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en måde, der gør det muligt for forbrugeren at gøre dem tilgængelige på en varig datalagring:

  den besøgsadresse for erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;

  betingelserne og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om, at fortrydelsesretten ikke gælder;

  oplysninger om garantier og eksisterende kundeservice;

  dataene i artikel 4.3 i disse betingelser, medmindre erhvervsdrivende allerede har stillet disse data til rådighed for forbrugeren før kontraktindgåelsen.

  betingelserne for ophævelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller en ubestemt varighed.

  Hvis der er tale om en kontrakt med bestemt varighed, gælder det ovenstående kun for den første levering.

  Enhver kontrakt indgås under forbehold for rimelig tilgængelighed af de relevante produkter.

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde kontrakten inden for 14 dage uden angivelse af årsager. Denne fortrydelsesfrist begynder den dag, efter at forbrugeren eller en tidligere angivet person som forbruger og en af erhvervsdrivende udpeget repræsentant har modtaget produktet.

  I løbet af fortrydelsesfristen skal forbrugeren behandle produktet og emballagen omhyggeligt. Han må kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, der er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet sammen med alt medfølgende tilbehør og - i det omfang det er rimeligt muligt - i original stand og original emballage til erhvervsdrivende i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, der leveres af erhvervsdrivende.

  Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til erhvervsdrivende inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal meddele dette skriftligt via brev eller e-mail. Når forbrugeren har meddelt sin intention om at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt til leverandørens adresse, f.eks. ved hjælp af en postkvittering.

  Hvis forbrugeren ikke har meddelt inden for de frister, der er nævnt i punkt 2 og 3, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller han ikke har returneret produktet til erhvervsdrivende, er købet bindende.

  Artikel 7 - Omkostninger ved fortrydelsesret

  Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, pålægges forbrugeren omkostningerne ved returnering af produkterne.

  Hvis forbrugeren allerede har betalt et beløb, vil erhvervsdrivende refundere dette beløb så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter udnyttelse af fortrydelsesretten. Dette kræver, at produktet allerede er modtaget af erhvervsdrivende, eller at der kan gives en klar bevis for fuld returnering.

  Artikel 8 - Undtagelse fra fortrydelsesretten

  Erhvervsdrivende kan undtage forbrugeren fra fortrydelsesretten for produkterne beskrevet i punkt 2 og 3. Undtagelsen fra fortrydelsesretten gælder kun, hvis erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, dog senest før indgåelse af kontrakten.

  Undtagelsen fra fortrydelsesretten gælder kun for produkter:

  der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer af erhvervsdrivende;

  der har en tydelig personlig karakter;

  der på grund af deres art ikke kan returneres;

  der hurtigt kan forringes eller forældes;

  hvis pris er bundet til svingninger på det finansielle marked, som erhvervsdrivende ikke har kontrol over;

  for enkelte aviser og tidsskrifter;

  for lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvor forbrugeren har brudt forseglingen;

  for hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

  Undtagelsen fra fortrydelsesretten gælder kun for tjenesteydelser:

  der vedrører indkvartering, transport, restauranttjenester eller fritidsaktiviteter, som skal udføres på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

  hvor levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke før udløbet af fortrydelsesfristen;

  der vedrører væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  I løbet af den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke øges, medmindre der forekommer ændringer i momsafgifterne.

  Afvigende fra punkt 2 kan erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser til priser, der er bundet til svingninger på det finansielle marked, og som erhvervsdrivende ikke har kontrol over. Disse svingninger og det faktum, at alle priser er angivet som vejledende priser, skal angives i tilbuddet.

  Prisstigninger inden for tre måneder efter kontraktindgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivningsmæssige bestemmelser eller regler.

  Prisstigninger efter tre måneder efter kontraktindgåelse er kun tilladt, hvis erhvervsdrivende har aftalt dette, og:

  de skyldes lovgivningsmæssige bestemmelser eller regler, eller forbrugeren har ret til at opsige kontrakten på dagen, hvor prisstigningen træder i kraft.

  Leveringsstedet er i overensstemmelse med § 5, stk. 1 i Momsloven 1968, det land hvor transporten begynder. I dette tilfælde vil leveringen være uden for EU. Derfor vil post- eller kurerfirmaet opkræve importmoms og/eller toldafgifter fra kunden. Erhvervsdrivende vil derfor ikke opkræve moms.

  Alle priser kan indeholde tryk- og skrivefejl. Der påtages intet ansvar for konsekvenserne af sådanne fejl. I tilfælde af en trykfejl er erhvervsdrivende ikke forpligtet til at levere produktet til den fejlagtige pris.

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  Erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, de specificerede specifikationer i tilbuddet, de gældende lovmæssige og/eller offentlige bestemmelser på tidspunktet for kontraktindgåelsen samt rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed. Hvis aftalt, garanterer erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

  En garanti, der gives af erhvervsdrivende, producenten eller importøren, påvirker ikke forbrugerens rettigheder og krav i henhold til kontrakten over for erhvervsdrivende.

  Eventuelle fejl eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til erhvervsdrivende inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ubeskadiget stand.

  Erhvervsdrivendes garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Erhvervsdrivende er dog aldrig ansvarlige for det endelige formål med produkterne i forhold til individuel anvendelse af forbrugeren eller for råd om brug eller anvendelse af produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  forbrugeren selv har repareret og/eller justeret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller justeret af tredjepart;

  de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet forkert eller i strid med instruktionerne fra erhvervsdrivende og/eller emballagen;

  fejlen helt eller delvist skyldes bestemmelser om offentlige bestemmelser vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  Erhvervsdrivende vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer.

  Leveringsadressen er den adresse, som forbrugeren har oplyst til erhvervsdrivende.

  Med forbehold for bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser accepterer erhvervsdrivende ordrer med passende hastighed, dog senest inden for 14 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis der opstår forsinkelser ved levering eller en ordre ikke kan udføres helt eller delvist, vil forbrugeren blive underrettet senest 14 dage efter bestillingen. I så fald har forbrugeren ret til at annullere kontrakten uden omkostninger og om nødvendigt kræve erstatning.

  I tilfælde af annullering i henhold til foregående afsnit vil erhvervsdrivende refundere det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter annulleringen.

  Hvis levering af en bestilt vare er umulig, vil erhvervsdrivende forsøge at levere en erstatningsvare. Ved levering skal det klart og tydeligt angives, at en erstatningsvare leveres. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes for erstatningsvarer. Omkostningerne ved eventuel returnering pålægges erhvervsdrivende.

  Risikoen for skade og/eller tab af produkter påhviler erhvervsdrivende indtil levering til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er angivet og oplyst af erhvervsdrivende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

  Artikel 12 - Aftaler af løbende karakter: Varighed, opsigelse og forlængelse

  Opsigelse

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en ubegrænset aftale, der sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser i overensstemmelse med gældende opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser ved afslutningen af den aftalte løbetid i overensstemmelse med gældende opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

  Forbrugeren kan opsige aftalerne nævnt i de foregående punkter:

  til enhver tid og uden begrænsning til en bestemt tid eller periode;

  på mindst samme måde, som de blev indgået;

  altid med samme opsigelsesfrist, som erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

  Forlængelse

  En tidsbegrænset aftale, der sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, må ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

  Afvigende fra punkt 1 må en tidsbegrænset aftale, der sigter mod regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser eller tidsskrifter, automatisk forlænges i højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udgangen af forlængelsesperioden med en opsigelsesfrist på højst en måned.

  En tidsbegrænset aftale, der sigter mod regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, må kun automatisk forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med en opsigelsesfrist på højst en måned og en opsigelsesfrist på højst tre måneder i tilfælde af en aftale, der sigter mod regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser, der leveres mindre end en gang om måneden.

  En aftale med en varighed på over et år kan til enhver tid opsiges af forbrugeren efter et år med en opsigelsesfrist på højst en måned, medmindre god tro viser, at opsigelse før udløbet af det aftalte løb ikke er mulig på grund af den aftalte løbetid.

  Artikel 13 - Betaling

  Ved afslutning af dit køb vises en faktureringsopgørelse med loran-dk' og landekoden såsom 'HK', 'UK', osv. på betalingssiden og/eller din kortopgørelse.

  Alle køb vil blive behandlet af vores respektive enhed i det tilsvarende land som angivet af landekoden på fakturaen og er underlagt den lokale lovgivning.

  Medmindre der er aftalt andet, skal de beløb, der skal betales af forbrugeren, betales inden for syv arbejdsdage efter starten af fortrydelsesfristen i henhold til artikel 6.1. Hvis der er indgået en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

  Forbrugeren er forpligtet til straks at meddele fejl i de angivne eller oplyste betalingsoplysninger til erhvervsdrivende.

  Hvis forbrugeren ikke opfylder sine forpligtelser, har erhvervsdrivende ret til at opkræve rimelige inddrivelsesomkostninger hos forbrugeren, med forbehold af lovbestemte begrænsninger.

  Artikel 14 - Klager

  Klager over udførelsen af kontrakten skal indsendes skriftligt og fuldstændigt inden for 7 dage efter konstatering af mangler hos erhvervsdrivende.

  Klager, der er indsendt til erhvervsdrivende, besvares senest 14 dage efter modtagelsesdagen. Hvis en klage kræver en længere behandlingstid, vil erhvervsdrivende inden for fristen på 14 dage meddele, at klagen er modtaget, og give en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente en mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses i mindelighed, opstår en tvist, der falder under tvistbilæggelse.

  En klage fritager ikke erhvervsdrivende for deres forpligtelser, medmindre erhvervsdrivende skriftligt angiver noget andet.

  Hvis erhvervsdrivende finder klagen berettiget, vil erhvervsdrivende efter eget skøn erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

  Artikel 15 - Tvister

  Ved afslutning af dit køb vises en faktureringsopgørelse med 'denerg-dk' og landekoden såsom 'HK', 'UK', osv. på betalingssiden og/eller din kortopgørelse.

  Alle køb vil blive behandlet af vores respektive enhed i det tilsvarende land som angivet af landekoden på fakturaen og er underlagt den lokale lovgivning.

  תשלום מאובטח

  שירות לקוחות

  איכות גבוהה במחירים נמוכים

  הוזמן לפני 23:59 - נשלח מחר